Fakta om bomull

 

Vad är ekologisk bomull?

Bomull odlas utan användning av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller avlövningsmedel och bevattnas med grundvatten, kan kallas ekologisk. Detta måste dock kontrolleras av ett oberoende kontrollorgan. I Sverige finns den nordiska statliga miljömärkningen SIS, vars märke är Svanen och Kontrollföreningen för ekologisk odling, vars märke är KRAV. Båda organisationer certifierar bomullsodling och hela den efterföljande produktionen i form av spinning, vävning, färgning och sömnad. Dessa organisationer ställer också krav på rättvis betalning för bomullsodlarens arbete och goda arbetsförhållanden på bomullsfälten och i tillverkningsanläggningarna.

 

Vad är White Cotton?

White Cotton är ett varumärke för certifierad ekologisk bomull. Sedan 1986 odlas White Cotton av självägande jordbrukare i Canetedalen och Chinchadalen i södra Peru. Det svenska textilföretaget Verner Frang AB administrerar dessa odlingar och säljer därefter White Cotton över hela världen. Varje år odlas över 1 000 ton White Cotton. Mer information finns under adressen: www.ecocotton.com

 

Kan ekologisk bomull färgas, eller är den alltid beige?

White Cotton är naturligt vit till färgen. Önskar man färga den finns idag miljövänliga färger. Dessa innehåller inga tungmetaller och används i energisnåla, slutna system. Dessa färger finns både för infärgning och för tryck. Alla tänkbara kulörer finns idag att tillgå.

 

Hur är det med barnarbete?

Barnarbete är förbjudet enligt Svanens och KRAV:s kriterier. En del av vinstmedlen från White Cotton går till Rädda Barnen som arbetar med att stävja barnarbete och främja barns juridiska rättigheter.

 

Hur är det med genmanipulering?

Idag har det tagits fram genmanipulerade bomullssorter. De plantor som idag säljs på marknaden har en förändring i genotypen som gör dem motståndskraftiga mot vissa bekämpningsmedel. Odlaren kan alltså använda mer bekämpningsmedel utan att riskera att skada plantan. Dessa genmanipulerade bomullssorter säljs av samma företag som tillverkar bekämpningsmedlen. Ekologisk odling tillåter inte genmanipulerade grödor.

 

Kan man lita på miljömärkningen?

Den statliga miljömärkningen Svanen och det oberoende KRAV är internationellt erkända och betrodda miljömärkningar. De finns även andra certifieringsorgan som på kommersiell basis utfärdar certifikat av olika slag - ofta gällande slutproduktens egenskaper och innehåll. Dessa säger ingenting om hur bomullen har odlats. Certifikat från Svanen och KRAV skall kunna visas upp vid begäran. Det går också att hämta information från respektive certifieringsorganisations hemsidor: www.svanen.nu och www.krav.se.

 

Är certifierad ekologisk bomull dyr?

Råvaran kostar mer än vad bomull gör. Men i sluet av produktionskedjan visar det sig att råvarukostnaden bara är en marginell del av produktens pris. Övriga produktionskostnader, transporter, marknadsföring och skatter kostar avsevärt mer.

 

Vad betyder certifierad ekologisk bomull för mig personligen?

Det är fortfarande inte klargjort om giftiga textilier orsakar allergier eller andra hälsoproblem hos slutanvändaren. Gifterna från dagens jordbruk når dock människan genom maten, luften och vattnet. Textilier av certifierat ekologisk bomull bidrar dock till ett mer hållbart jordbruk och är därtill helt fria från gifter. De är dessutom högkvalitativa produkter som genom sin långa livslängd blir ekonomiskt och ekologiskt värdefulla för användaren. Bomull som inte stressats fram med konstgödsel och bekämpningsmedel blir av hög kvalitet, med långa, jämna och mjuka fibrer. Detta leder till produkter som håller längre och känns bra. Den historia som ligger bakom bomullen leder till nöjda kunder som känner sig tillfreds med sitt val, ur moraliskt såväl som ekonomiskt hänseende.

 

Vad är bomull?

Bomullen sås på hösten. Utsädet är bomullsfrön. Under nio månader växer plantorna tills de blivit manshöga. Plantorna blommar då med gula blommor. Det är dessa blommors förkapslar som är den egentliga bomullen. Frökapslarnas fröhår spricker ut, ungefär som en maskros, och bildar en tuss. Denna tuss plockas för hand. Efter plockningen rensas bomullstussen från löv och skräp. Kvarvarande frön skiljs från tussen i ett bomullssreneri. Fröna pressas därefter till olja som används i livsmedel och djurfoder. Den rena bomullen packas i bomullsbalar.

 

Hur blir en bomull en textilprodukt?

Bomullsbalarna skickas till ett spinneri. Där blir bomullen till ett bomullsgarn. Detta moment är avgörande för textilproduktens kvalitet. En bomull av hög kvalitet, med långa och mjuka fibrer, lämpar sig till många olika typer av garner; från tunna vävgarner till tjocka stickgarner. Bomullsgarnet används sedan i många olika produktioner.

 

Vad betyder bomullen för världen?

Bomull är en av våra mest mångsidiga textilmaterial. Så är bomullen också världens mest använda textilfiber. Detta gör bomullen till en betydelsefull råvara, både ur ekonomisk och ekologisk synvinkel. Bomullens ekonomiska betydelse gör att den kan användas som en hävstång mot bättre livsvillkor i många områden i tredje världen. För att detta skall kunna ske måste dock bomullsodlarens arbete värderas långt högre än idag. Dagens värdering av den okonventionellt odlade bomullen, men med varierande världsmarknadspriser och abstrakta värderingar på världens råvarubörser, fråntar bomullsodlaren rätten att genom sitt eget arbete forma sitt liv. Bomullsodlaren blir istället beroende av bistånd och subventioner, vilket skapar stor osäkerhet inför framtiden.

Även i miljöhänseende är bomullen mycket betydelsefull. Av alla grödor är bomullen den i särklass mest besprutade. Användningen av kemiska bekämpningsmedel är en ond cirkel, eftersom skadedjurens ökande motståndskraft mot bekämpningsmedel tvingar jordbrukaren att spruta mer och mer för varje säsong. Detta leder till stora kostnader. Bekämpningsmedlen är mycket kostsamma och efter hand förgiftas jorden och blir obrukbar.

Användandet av konstgödsel leder även det till stora miljöproblem. Konstgödseln utarmar jorden och gör den på sikt obrukbar - och leder också till övergödning i sjöar, hav och vattendrag. Bakteriebalansen i jorden rubbas och kretsloppet går om intet.

De sammantagna effekterna av ett kemikalieintensivt jordbruk är svåra att överblicka. Gifter av olika slag samlas i efterhand i jorden och leder till ackumulerade effekter. Dessa påverkar både människa och natur.

Människor som lever vid bomullsfälten skadas av gifter i luft och vatten. Bomullsfröoljan som används till livsmedel och djurfoder sprider gifterna till människor och djur.

 

 

 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen
Produkter
Övrigt
Moms visas: